Lekce 32 - Částicové akce

GM - Základy

Částicové akce (Particle actons)
Skupina akcí pracujících s částicemi je dostupná na záložce Extra. Tyto akce jsou dostupné pouze v registrované verzi.
Částicové systémy jsou určeny k vytváření zvláštních efektů. Částice jsou malé prvky (zastoupené bodem, nebo malým tvarem). Tyto částice se pohybují podle předem stanovených pravidel a ty můžeš nastavit barvy. Hodně malých částic pohromadě může vytvářet např. ohňostroj, oheň, déšť, sníh, souhvězdí, létající trosky, atd.

Game Maker obsahuje  rozsáhlý částicový systém přístupný prostřednictvím funkcí. přístupná také pomocí akcí popsaných níže.
Částicový systém může používat různé druhy částic. Po vytvoření částicového systému je první věcí nastavení typu částic. Použij níže popsané akce pro nastavení až 16ti typů částic. Každý typ má tvar, velikost, počáteční barvu a koncovou barvu. Barva se pomalu mění ze startovní na koncovou. Částice mají omezenou životnost, mají také rychlost a směr. Nakonec můžeš u částic použít také gravitaci a tření.

Jakmile určíš typ částic, musíš je umístit do místnosti. Můžeš rozstřelit určitý počet částic nějakého typu z místa, nebo můžeš vytvořit stálý proud částic. Částice vycházejí z vysílačů(emittoru). Částicový systém může mít až 8 emittoru pracujících v jednom okamžiku. Takže až vytvoříš typ částic, musíš vytvořit emittory a určit, zda mají vystřelovat z místa, nebo souběžně.


Zde je kompletní skupina akcí. Nejlepíje experimentovat s nimi pro dosažení požadovaného efektu.

Vytvoř částicový systém (Create the particle systém)
Tato akce vytvoří částicový systém. Musí být použita předtím než bude použita nějaká další akce částicového systému. Stačí ji vyvolat pouze jednou. Nastavuješ hloubku, ve které budou částice zobrazeny. Pokud nastavíš velkou kladnou hodnotu, částice budou za instancemi. Pokud použjješ zápornou hodnotu, částice budou vpředu před instancemi.

Znič částicový systém (Destroy the particle systém)
Tato akce zničí částicový systém, uvolní celou paměť. Nezapomeň vyvolat tuto akci (např. když přecházíš do jiné místnosti) protože částicový systém využívá dost paměti.

Odstraň všechny částce (Clear al partces in the systém)
Tato akce odebere vechny viditelné částice. To nezastaví emittory, takže můžou být tvořeny nové částice, pokud máš proudové emittory(viz. níže).

Vytvoř typ částce (Create a type of partce)
S touto akcí vytvoříš typ částic. Můžeš použít jeden ze 16 dostupných typů. Pro typ částic můžeš nastavit tvar, nebo vzhled, který pro ně bude použit. Pokud nastavíš vzhled na žádný vzhled (no sprite), bude použit tvar. Je spousta zajímavých vestavěných tvarů. Také zde nastavíš minimální a maximální velikost (částice mají náhodnou velikost mezi těmito dvěma hodnotami). Nakonec nastavíš růst (zvětšováno velikosti v každém kroku. Pro zmenšování použij zápornou hodnotu. To je pouze pro vytvářené částice, ne pro aktuální částice. Pro ty potřebuješ emittory(viz. níže).

Nastav barvu pro typ částic (Set the color for a partice type)
Částice můžou mít barvu (zákadní barva je bílá). Pomocí této akce můžeš nastavit barvu, která bude použita pro aktuální typ. Musíš nastavit typ částic a barvu. Potom zadáváš jaká se barva použije. Buď je použita náhodná barva mezi dvěma zadanými barvami, nebo barva začíná na startovní barvě a po dobu životnosti částice se postupně mění na druhou barvu. Obě barvy musí být zadány. Nakonec můžeš nastavit průhlednost. Nastavuješ průhlednost částice v okamžiku vytvoření a v okamžiku zániku. Průhlednost se pomalu mění mezi těmito hodnotami. Většinou je pěkná klesající hodnota průhlednosti částice v průběhu její životnosti.

Nastav životnost pro typ částic (Set the life time for a partice type)
Částice existuje omezený počet kroků. Potom zmizí. S touto akcí nastavuješ životnost pro určitý typ částic. Nastavuješ dvě krajní hodnoty a skutečná životnost se tvoří náhodně v rozmezí těchto dvou hodnot.

Nastav pohyb pro typ částic (Set the motion for a partce type)
S touto akcí můžeš nastavit rychlost a směr pohybu pro určitý typ částic. Opět nastavuješ dvě hodnoty mezi kterými se náhodně tvoří aktuální hodnota.  Například,  pro vytvoření částice s náhodným  směrem pohybu, zadej  0 a 360 pro  limity směru.  Můžeš nastavit také tření. Tato hodnota se odečítá od rychbsti v každém kroku, dokud nedosáhne 0. (Můžeš zvyšovat rychlost použitím záporného tření.)

Nastav gravtaci pro typ částic (Set the gravty of a partice type)
S touto akcí můžeš nastavit hodnotu a směr gravitace pro nějaký typ částic. 270 je dolů.

Vytvoř druhotné částice (Create secondary particles)
Tohle je trošku komplikované. Částice můžou vytvářet jiné částice během jejich životnosti a na konci jejich životnosti. Pomocí této akce to můžeš nastavit. Můžeš zadta typ a počet částic, které musí být vytvořeny v každém kroku během životnosti částice a můžeš zadat typ a počet částic, které budou vytvořeny až částice dožije. Tady buď velmi opatrný. Touto cestou můžeš snadno vytvořit obrovské množství částic, což může značně zpomalovat systém. Pro počet můžeš použít i zápornou hodnotu. Záporná hodnota x udává, že v každém kroku bude částice vytvořena s pravděpodobností-1/x. Takže například, pokud potřebuješ generovat druhotnou částici jednou za čtyři kroky, použij hodnotu -4.

Vytvoř částicový vysílač (Create a partice emitter)
Tato akce vytváří částicový vysílač. Částice jsou tvořeny vysílačem. Můžeš mít až osm vysílačů. Vyber vysílač a urči jeho tvar a jeho velikost a pozici.

Znič vysílač (Destroy an emitter)

Tato akce zničí zadaný vysílač. Pokud existují částice pocházejícíz tohoto vysílače, nebudou zničeny.

Rozstřel počet částc z vysílače (Burst a number of particles from an emitter)
I když nastavíš typ částic a vysílač, stále ještě nemáš částice. Musíš jetě říct vysílači, že má vytvářet částice. S touto akcí řekne určenému vysíači, aby vytvořil určitý počet částic nějakého typu. Vechny tyto částice budou vytvořeny najednou. Pro počet může zadat také zápornou hodnotu. Záporná hodnota x udává, že částice bude vytvořena s pravděpodobností -1/x. Takže napříkad, pokud potřebuje generovat částici s pravděpodobností 25%, použij hodnotu -4.

Vytvoř proud částc z vysílače (Stream partices from an emtter)
S touto akcí řekneš vysílači aby vytvořil proud určitého počtu částic nějakého typu. V každém kroku vytvoří vysílač tento počet částic v souvislém proudu. Vysílač bude neustále vytvářet proud částic, dokud ho nezničíš, nebo mu nřekneš aby vytvářel 0 počet částic. Pro počet částic můžeš použít zápornou hodnotu. Záporná hodnota x udává, že v každém kroku bude částice vytvořena s pravděpodobností-1/x.

Takže například, pokud potřebuješ generovat druhotnou částici jednou za čtyři kroky, použij hodnotu -4.

Napsal uživatel wix