Lekce 14 - Výpočty a reálné funkce

GML

Výpočty
Game Maker obsahuje velký počet funkcí pro výpočty. Zde je jejich kompletní seznam.
Konstanty
Existují následující matematické konstanty:
true Pravda, rovná se 1.
false Nepravda, rovná se 0.
pi Rovná se 3.1415.


Reálné funkce
Existují následující funkce pracující s reálnými čísly:

random(x) Vrátí náhodné reálné číslo mezi O a x. Číslo je vždy menší než x. choose(val1,val2,val3,...) Vrátí náhodně jeden z argumentů. Funkce může mít až 16 argumentů.
abs(x) Vrátí absolutní hodnotu x.
sign(x) Vrátí znaménko x (-1, 0, nebo 1).
round(x) Vrátí x zaokrouhlené na nejbližší celé číslo.
floor(x) Vrátí x zaokrouhlené dolů na nejbližší celé číslo.
ceil(x) Vrátí x zaokrouhlené nahoru ne nejbližší celé číslo.
frac(x) Vrátí desetinnou část x, tedy část čísla za desetinnou tečkou.
sqrt(x) Vrátí druhou odmocninu x. x nesmí být záporné.
sqr(x) Vrátí druhou mocninu x, tedy x*x.
power(x,n) Vrátí n-tou mocninu x, tedy x na n-tou.
exp(x) Vrátí e umocněné x, tedy e na x-tou. (e je jedna ze základních matematických konstant, e= 2,71828?)
ln(x) Vrátí přirozený logaritmus x. (logaritmus se základem e)
log2(x) Vrátí logaritmus x se základem 2.
log10(x) Vrátí logaritmus x se základem 10.
logn(n,x) Vrátí logaritmus x se základem n.
sin(x) Vrátí sinus x (x v radiánech).
cos(x) Vrátí cosinus x (x v radiánech).
tan(x) Vrátí tangens x (x v radiánech).
arcsin(x) Vrátí arcus sinus x.
arccos(x) Vrátí arcus cosinus x.
arctan(x) Vrátí arcus tangens x.
arctan2(y,x) Vypočítá arcus tangens (Y/X), a vrátí úhel ve správném kvadrantu.
degtorad(x) Převádí stupně na radiány.
radtodeg(x) Převádí radiány na stupně.
min(val1,val2,val3,...) Vrátí nejmenší hodnotu argumentů. Funkce může mít až 16 argumentů. Argumenty musí být  buď všechny reálná čísla, nebo všechny textové řetězce.
max(val1,val2,val3,...) Vrátí největší hodnotu argumentů. Funkce může mít až 16 argumentů. Argumenty musí být  buď všechny reálná čísla, nebo všechny textové řetězce.
mean(val1,val2,val3,...) Vrátí průměr argumentů. Funkce může mít až 16 argumentů. Argumenty musí být reálná čísla.
median(val1,val2,val3,...) Vrátí střední hodnotu argumentů, tedy median. (Pokud je počet argumentů sudý, vrátí se menší ze dvou středních hodnot.)Funkce může mít až 16 argumentů. Argumenty musí být  reálná čísla.

point_distance(x1,y1,x2,y2) Vrátí vzdálenost mezi bodem (x1,y1) a bodem (x2,y2).
point_direction(x1,y1,x2,y2) Vrátí směr z bodu (x1,y1) směrem k bodu (x2,y2) ve stupních.
lengthdir_x(len,dir) Vrátí vodorovnou složku vektoru určeného zadanou délkou (len) a směrem (dir).
lengthdir_y(len,dir) Vrátí svislou složku vektoru určeného zadanou délkou (len) a směrem (dir).
is_real(x) Vrátí jestli je x reálné číslo.
is_string(x) Vrátí jestli je x textový řetězec.

Napsal uživatel wix