Lekce 15 - Funkce pro práci s textovými řetězci

GML

Následující funkce pracují se znaky a řetězci.

chr(val) Vrátí řetězec obsahující znak s ASCI kódem val.
ord(str) Vrátí ASCI kód prvního znaku v řetězci str.
real(str) Změní str na reálné číslo. str může obsahovat znaménko minus, desetinnou tečku a dokonce mocninu.
string(val) Změní reálné číslo na textový řetězec s použitím standardního formátu (pokud se jedná o celé číslo, nebude řetězec obsahovat žádné desetinné místo, jinak dvě desetinná místa).
string_format(val,tot,dec) Změní reálné číslo val na textový řetězec s použitím vlastního formátu: tot označuje celkový počet míst a dec označuje počet desetinných míst.
string_length(str) Vrátí počet znaků v textovém řetězci.
string_pos(substr,str) Vrátí pozici části řetězce substr v řetězci str (0 = nevyskytuje se).
string_copy(str,index,count) Vrátí část řetězce str, začínající na pozici index o délce count znaků.
string_char_at(str,index) Vrátí znak v řetězci str na pozici index.
string_delete(str,index,count) Vrátí kopii řetězce str s odstraněním části začínající na pozici index o délce count znaků.
string_insert(substr,str,index) Vrátí kopii řetězce str s přidáním řetězce substr na pozici index.
string_replace(str,substr,newstr) Vrátí kopii řetězce str, kde místo prvního nalezeného substr bude newstr.
string_replace_all(str,substr,newstr) Vrátí kopii řetězce str, kde místo všech substr budou newstr.
string_count(substr,str) Vrátí kolikrát se substr vyskytuje v řetězci str.
string_lower(str) Vrátí kopii řetězce str s použitím malých písmen.
string_upper(str) Vrátí kopii řetězce str s použitím velkých písmen.
string_repeat(str,count) Vrátí řetězec skládající se z count kopií řetězce str.
string_letters(str) Vrátí řetězec obsahující pouze písmena z řetězce str.
string_digits(str) Vrátí řetězec obsahující pouze číslice z řetězce str.
string_lettersdigits(str) Vrátí řetězec obsahující pouze písmena a číslice z řetězce str.
Následující funkce pracují se schránkou pro ukládání textu.
clipboard_has_text() Vrátí jestli je ve schránce nějaký text.
clipboard_get_text() Vrátí textový řetězec ze schránky.
clipboard_set_text(str) Vloží do schránky textový řetězec str.

 Příště se naučíme funkce pro práci s datem a časem.

Napsal uživatel wix